ติดตามข่าวสาร
ของแผนงานภาคีวิชาการ
สารเสพติด (ภวส.)

ได้ที่ https://www.facebook.com/cas.org.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้จัดการแผนงานภาควิชาการสารเสพติด

หากงานวิชาการเข้มแข็ง สามารถนำไปขับเคลื่อนงานในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตเราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสารเสพติดในประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น

รายงาน
ลิงค์ภายนอก
มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถในการใช้งานของคุณได้ที่หน้า

"ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง"