ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ และสภาพสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องต่อ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนควรจะเป็นการทำงานที่อิงตามหลักฐานวิชาการ และมีความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำหน้าที่ เป็นหน่วยวิชาการที่สนับสนุนการผลิตองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการผลักดันนโยบาย ขับเคลื่อนสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิชาการและประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจของแผนงาน

 • ทบทวนข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว สนับสนุนและ/หรือผลิตงานวิจัย พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนางานด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะและกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย การวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน
 • พัฒนากลไกสนับสนุนการนำข้อมูลและองค์ความรู้ไปใช้ ในการผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนสังคมด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ เพิ่มการสนับสนุนด้านวิชาการและเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่าย
 • เพื่อเพิ่มการทำงานร่วมกันและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง และพัฒนากลไกในการปรับปรุงระบบในการเฝ้าระวังติดตาม และประเมินผล
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน ผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและดูแลผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และฐานข้อมูลวิชาการในด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัย การวางแผนงาน และการประเมินผล ในงานด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกสนับสนุนการนำข้อมูลและองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนสังคมในด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษารูปแบบ แนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิชาการสารเสพติดระดับชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ครอบคลุมการสนับสนุนการทำงานวิชาการ และวิจัย เพื่อการพัฒนางาน ผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและดูแลผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน

เป้าหมายของแผนงาน

 • เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือความรู้เพิ่มขึ้น หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการมาตรการหรือนโยบายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 • เกิดวงจรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบยุติธรรม และชุมชน
 • มีการเพิ่มขึ้นของความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม เกี่ยวกับปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการใช้สารเสพติดและมาตรการในการจัดการและป้องกันปัญหา
 • มีการเพิ่มขึ้นของความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม ในการจัดการกับปัญหาสารเสพติด

ประเด็นวิชาการ/กรอบงานวิจัย

 • การทบทวนองค์ความรู้ : การทบทวน สังเคราะห์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบรวมทั้งการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
 • การวิจัยเชิงนโยบาย : เน้นการศึกษานโยบายหรือกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย
 • การวิจัยประเมินผล : การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม และการประเมินระบบงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบของการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
 • การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสม : เน้นการพัฒนาโมเดลที่พึงประสงค์หรือ model development หรือ implementation research
 • การวิจัยทางคลินิกและชีวเวชศาสตร์ : เน้นการศึกษาเพื่อจัดการปัญหาการเสพติดตั้งแต่ระยะแรก การลุกลาม และการป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
 • การวิจัยเชิงสำรวจและระบาดวิทยา : การดำเนินการวิจัยในกลุ่มเสี่ยง ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน ของผู้เสพและผู้ติดตามเสพติด
 • การพัฒนาระบบข้อมูล : เน้นการทบทวนระบบสารเสพติดที่มีอยู่แล้ว และการพัฒนาระบบข้อมูลใหม่ที่แม่นยำ น่าเชื่อถือ สะดวกต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพและไวต่อการเฝ้าระวังปัญหา

มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถในการใช้งานของคุณได้ที่หน้า

"ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง"