สาระความรู้

หน้าแรก / สาระความรู้

หนังสือ

การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเมื่อนำมาใช้ในทางที่ผิดนั้นทำให้ยารักษาโรคกลายเป็นสารเสพติด จำนวนไม่น้อยที่มีค่านิยมในการเสพยารักษาโรค เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาคลายเครียดยาแก้ไอ ยาแก้ปวด และยาแก้แพ้ โดยเพียงเพื่อต้องการฤทธิ์ความมึนเมาของยาเท่านั้น หนังสือ “การใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน: ความรู้เบื้องต้นและสถานการณ์ปัญหาในประเทศไทย” ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้หลากหลายสาขาโดยต้องการที่จะให้ผู้อ่านได้รับรู้โทษและอันตรายจากการที่ใช้ยาแบบผิดแผน ขณะเดียวกันต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของการใช้ยาแบบผิดแผนในประเทศไทย การดูแลรักษา และกฎหมายนโยบายต่างๆในประเทศไทย

ทันสารเสพติด (ฉบับประชาชน)

Pocket Book ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ชนิดประเภทสารเสพติด ภาษาที่ใช้ในกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้า ผลกระทบทางร่างกายหลังจากเสพ และพรบ. ยาเสพติด โดยประกอบด้วย ฝิ่น (Opium, Opiates, Opioids)

มอร์ฟีน (Morphine) เฮโรอีน (Heroin) เมธาโดน (Methadone) โคเดอีน (Codeine0 โรฮิบนอล (Rohypnol) โดมิคุ่ม (Dormicum) อัลปราโซแลม (Alprazolam) ไดอาซีแพม (Diazepam) สารระเหย (Inhalant)

เล่มนี้ขอได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย

หนังสือและวีดีทัศน์ ที่มีภาพการ์ตูนประกอบ โดยเน้นให้เกิดการรับรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดซึ่งรวมทั้งเหล้า บุหรี่ การใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิด ที่มีผลต่อแม่ ทารกในครรภ์จนถึงเด็กที่คลอดออกมา อาการสมองติดยาของลูกแม่แม่เสพยาขณะตั้งครรภ์ การขาดยาในทารกแรกเกิด การดูแลลูกน้องเมื่อมีอาการถอนยา รู้ได้ไงว่าลูกน้อยมีอาการถอนยา

เล่มนี้ขอได้ที่ ส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน 1 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เทคนิคการสำรวจเพื่อประมาณค่าประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงยาก

น้นการนำเสนอเทคนิควิธีการประมาณขนาดประชากร ทั้งการสำรวจตรงยังประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงยาก เช่น การสำมะโนประชากร(Census) การจับซ้ำ หรือนับซ้ำ(Capture-recapture) และการขยายเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย(Respondent-driven Sampling : RDS) เป็นต้น และการสำรวจในกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น การสำรวจประชากร(Population Survey) และการสำรวจขนาดเครือข่าย Network scale-up

คู่มือการดูแลตัวเองเพื่อ ลด ละ เลิกสารเสพติด

องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/023

เรียบเรียงโดย : รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติด

องค์การอนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

เรียบเรียงโดย :
รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์

แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

องค์การ อนามัยโลกมอบลิขสิทธิ์การแปลและเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย โดยแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อตกลงเลขที่ TR/11/022

เรียบเรียงโดย : รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถในการใช้งานของคุณได้ที่หน้า

"ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง"